Do MPSZOK–ów można oddać między innymi takie odpady jak opakowania po olejach (innych niż spożywcze), detergentach, środkach ochrony roślin, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, farby, opakowania po farbach, tusze, tonery do drukarek oraz baterie i akumulatory.
MPSZOK-i nie przyjmują zmieszanych odpadów komunalnych, materiałów zawierających azbest, odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania, odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej. Ponadto do MPSZOK–ów nie można oddawać odpadów remontowo-budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także odpadów zielonych. Odpady typu gruz z własnoręcznie wykonanych remontów oraz „elektrośmieci” oddajemy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy (przy ul. Zawodzie 16 oraz przy ul. Płytowej 1).
Pełen wykaz przyjmowanych odpadów znajduje się w Regulaminie korzystania z Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy (poniżej).
Zachęcamy do korzystania z MPSZOK –ów.

 

APEL

Urząd m.st. Warszawy apeluje o niepozostawienie odpadów komunalnych problematycznych w miejscach postojowych MPSZOK. Zgodnie z regulaminem  korzystania z MPSZOK, osoba przywożąca ww odapdy zobowiązana jeest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz poleceń pracownika obsługi MPSZOK, któremu nalezy osobiście przekazać odpady komunalne problematyczne. Pozostawione odpady bez nadzoru mogą doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a posrednio mogą zagrozić życiu ludzi i zwierząt. Zgodnie z ART. 145. Kodeksu wykroczeń osoby zanieczyszczające lub zaśmiecające miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlegają karze grzywny do 500 zł albo karze nagany. (Dz.U.2015.poz.1094, z późn. zm.).